หน้าเว็บ

เกี่ยวกับโรงเรียน

รูปภาพของฉัน
ประวัติโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มีนโยบายที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดระยอง ได้มีสถานที่สำหรับส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามความต้องการ อย่างเพียงพอ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองขึ้นเมื่อคราวประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 โดยใช้ชื่อ “โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง” ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ซึ่งกอบกู้เอกราชของชาวไทยและเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องชาวจังหวัดระยอง โดยใช้อักษรย่อว่า “ต.ส.ร.”